Ontwikkeling begraafplaats Torenlaan

Verzamelde informatie uit het archief van de gemeente Beilen.

Vanaf 1 januari 1829 werd de nieuwe begraafplaats aan de Torenlaan in gebruik genomen. De Torenlaan bestond toen nog niet en dit was dus buiten de bebouwde kom. Er werd hiervoor een stond grond voor f 180,- aangekocht.

Daarna werd de begraafplaats nog diverse malen uitgebreid.

Op 16 november 1883 besluit de gemeenteraad Beilen om voor de aanleg van een nieuwe begraafplaats te Beilen een stuk weiland, groot 95 aren en 25 centiaren aan te kopen van Jan Smit, landbouwer aldaar, voor de som van tweeduizend gulden .
De gemeente vraagt hierop toestemming van de gedeputeerde staten om een lening aan te gaan van tweeduizend gulden tegen een jaarlijkse rente van 4%.

Op 26 februari 1897 wordt er goedkeuring gevraagd voor een lening van zevenhonderd gulden tot dekking van in 1895 gemaakte kosten van aanleg van algemene begraafplaats tegen een jaarlijkse rente van 4½ %.

Een watervoorziening was er nog niet, behalve dan de Beilerstroom, die langs de zuidrand van de begraafplaats liep. Men wilde graag een pomp plaatsen. Op 9 juni 1953 wordt door de Staatstoezicht op de Volksgezondheid onder voorwaarden toestemming verleend voor het plaatsten van een Nortonpomp t.b.v. de watervoorziening. Er diende wel op worden toegezien dat het water alleen gebruikt mocht worden voor het schoonhouden van de graven en het bewateren van de planten. Om te voorkomen dat onbevoegden gebruik konden maken van de watervoorziening moest de pomp voorzien worden van een ketting met slot. Ook mocht er tijdens droge perioden het water niet gedistribueerd worden onder de bevolking. Ook diende er een bord bij de pomp geplaatst te worden dat het water ongeschikt is voor drinkwater.

Er mocht van van 's morgens zeven uur tot 's middags vier uur begraven worden. Buiten deze tijden om moest 25 gulden extra worden betaald.

Oost - West

Het was gebruikelijk dat de ligging van de graven oost-west waren. Dit kwam vanwege de inrichting van de begraafplaats ter discussie te staan. Op 13 februari 1940 nodigt het B&W de kerkbesturen uit om het over deze traditie te hebben.

Ontwikkeling begraafplaats Torenlaan

Plattegrond begraafplaats Torenlaan

Hier de plattegrond van de begraafplaats. Rechts is de zijde waar de Stefanuskerk staat. Links is de zijde waar de school staat. Deze afbeelding staat in drieën geknipt hierna afgebeeld om de grafnummering beter zichtbaar te maken.

Klik op de knop om de hele afbeelding te downloaden.

Plattegrond in pdf Plattegrond in jpg
Ontwikkeling begraafplaats TorenlaanOntwikkeling begraafplaats TorenlaanOntwikkeling begraafplaats Torenlaan

Grafnummering

Hier de grafnummering verdeeld over drie afbeeldingen. De bovenste afbeelding is de zuidwestzijde grenzend aan de westzijde. De middelste afbeelding is dus de westzijde, dus ten westen van de IJzeren Man. De onderste afbeelding is ten oosten van de IJzeren Man. De onderkant is de kant van de Stefanuskerk.
De nummering loopt helemaal niet logisch. Nummer 1 begint zomaar ergens in het midden. En dan stopt de nummering ergens om op een andere plek weer verder te gaan met de nummering.
Dit heeft te maken met de uitbreidingen van de begraafplaats. Daaraan valt ongeveer af te lezen hoe deze verlopen is.

Op de volgende site is een inventarisatie gemaakt van de graven. N.B.: deze is niet helemaal compleet. Onduidelijk leesbare graven worden niet meegenomen. Bovendien is de inventarisatie nog niet helemaal afgerond.

https://www.online-begraafplaatsen.nl/zerken.asp?command=showpers&bgp=2214&char=A

Ook is er nog een andere site: https://www.graftombe.nl/names/2197/beilen_torenlaan